کتاب‌ها درخواستیدانشگاهیتهرانتهران اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت

اصول و مبانی بیومکانیک و تجزیه و تحلیل حرکت

4 ماه قبل

نویسنده:  
انتشارات:پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 
سال انتشار:1397 
استان: تهران 
شهر: تهران 

به اشتراک بگذارید