خرید کتاب های دست دوم عادل آذر | کمپ کتاب

مدیریت عملیات خدمات بهبود ارائه خدمات
1 ماه قبل
امار وکاربردهای ان در مدیریت(جلداول)
8 ماه قبل
کاربرد تحلیل اماری چند متغیره در مدیزیت
8 ماه قبل
آمار و کاربرد آن در مدیریت
9 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
6600 تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
9 ماه قبل
نویسنده:
شهر: تهران
12000 تومان