خرید کتاب های دست دوم دکتر عادل آذر | کمپ کتاب

امار وکاربردهای ان در مدیریت(جلداول)
4 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
6500 تومان
کاربرد تحلیل اماری چند متغیره در مدیزیت
4 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
15000 تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
5 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
6600 تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
5 ماه قبل
نویسنده:
شهر: تهران
12000 تومان