خرید کتاب دست دوم در بندر امام خمینی | کمپ کتاب

مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
2000 تومان
حل تشریحی تمرینها نظریه زبان ها و ماشین ها
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
3000 تومان
معماری کامپیوتر
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
7000 تومان
سیستم عامل
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
12000 تومان
طراحی الگوریتم
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
ساختمان داده ها
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
ساختمان های گسسته
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
طراحی الگوریتم
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
پایگاه داده ها
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
نظریه زبان ها و ماشین ها
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
هوش مصنوعی
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
4000 تومان
اصول مهندسی اینترنت
2 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
3000 تومان
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
4000 تومان
سوالات ارشد کامپیوتر دولتی و ازاد
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
14000 تومان
مدارهایی منطقی
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
9000 تومان
ساختمان داده ها
2 ماه قبل
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان